Všeobecné obchodní podmínky

I. JAZYKOVÁ ŠKOLA

Jazyková škola Mgr. Dana Buzková, IČ 76134466 (dále jen Jazyková škola), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Jazykového školy je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.

II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem vzniká na základě vyplnění přihlášky z webových stránek www.remils.cz nebo písemné přihlášky. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě III této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraveno v bodě IV (Storno podmínky).

III. PLATBA

 1. Aktuální ceník kurzů a jejich hodinové dotace je vyvěšen na webových stránkách jazykové školy.
 2. Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet nebo hotově. Kurzovné je hrazeno na základě obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a informaci o zařazení do kurzu. Číslo účtu Jazykové školy je 2040955003/0800, variabilní symbol platby je číslo faktury.

IV. STORNO PODMÍNKY

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

 1. Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek 50% kurzovného.
 2. Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného
 3. Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit skupinku s počtem studentů nižším než pět či navýšit cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění studenti.
 4. Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
 5. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Jazykovou školou, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. Částka bude na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.

V. VÝUKA

 1. Za neúčast studenta ve výuce neposkytuje Jazyková škola žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
 2. Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. Výuka se nekoná o státních svátcích a v době školních prázdnin.
 3. V případě, že student přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí jazyková škola.

VI. VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Jazykové školy jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby zasahoval do těchto práv, a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Jazyková škola si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Jazykové školy nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 2. Jazyková škola může odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu (min. 5 studentů).
 3. Jazyková škola je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

VIII. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání závazné přihlášky (elektronické i papírové). Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezitím nezměnily.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Jazyková škola, IČ 76134466 prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Jazykové školy, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR.
 2. Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR souhlasí se zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Jazykové škole, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Jazykové školy. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takového smluvního vztahu.

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2019