Upper-Intermediate (velmi pokročilí)

CEF(Evropský referenční rámec): B2
Učebnice: New English File Upper-intermediate

Co dokážeme: Slovní zásoba: vést rozhovory na běžná témata (jídlo a restaurace, sporty, cestování, vzdělání, bydlení, zaměstnání, peníze a nakupování, film, hudba a divadlo, charakterové vlastnosti); vyjádřit různé pocity (překvapení, zájem, smutek) a reagovat na ně; vést neformální diskusi; rozumět krátkým úryvkům ze zpravodajství, rozhovorů, dokumentárních pořadů a stručně je reprodukovat; napsat krátké zprávy, články, delší dopisy (formální i neformální) a životopis
Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový a vazba used to, vyjádření budoucnosti – be going to/ will, předpřítomný čas prostý a průběhový, předminulý čas prostý, vazby s gerundiem a infinitivem, způsobová slovesa, vztažné věty, první, druhý a třetí kondicionál, trpný rod, souslednost časů, členy, nepřímé otázky, otázky question tags, běžná frázová slovesa

Co se naučíme a zdokonalíme: Slovní zásoba: zapojit se aktivně do delší konverzace na většinu všeobecných témat a pojednat i o složitějších tématech (zdraví a nemoci, lidské vztahy, oblečení a móda, právo a kriminalita, počasí, tisk, rozhlas a televize, život ve městě a na venkově, práce a podnikání, historie a politika, etické problémy); vysvětlit a obhájit své názory; sledovat diskusi rodilých mluvčích; napsat články o obecně známých událostech; napsat čtivý příběh; napsat krátkou recenzi na film či knihu
Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, vazby used to/be used to/get used to, vyjádření budoucnosti – be going to/ will, budoucí čas průběhový a předbudoucí čas, předpřítomný čas prostý a průběhový, předminulý čas prostý a průběhový, vazby s gerundiem a infinitivem, způsobová slovesa (vyjadřování pravděpodobnosti v přítomnosti a minulosti), vztažné věty a další typy vedlejších vět, tzv. nulový, první, druhý, třetí a smíšený kondicionál, trpný rod, souslednost časů, členy, vazby would rather/had better, přací věty, vazba have something done, nepřímé otázky, otázky question tags, frázová slovesa

Zpět