Pre-intermediate (mírně pokročilí)

CEF(Evropský referenční rámec): A2 – B1
Učebnice: New English File Pre-intermediate

Co dokážeme:
Slovní zásoba: jednoduchými větami popsat sebe, rodinu a každodenní život; popsat své bydliště; podat krátký sled událostí; podat informace o svém vzdělání a zaměstnání; popsat své koníčky a zájmy; jednoduše popsat, co se stalo a své zážitky; napsat jednoduchý dopis
Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý (základní nepravidelná slovesa), předpřítomný čas prostý, vyjádření budoucnosti – be going to, přivlastňovací zájmena, modální slovesa – can, must, vazba like+-ing, vazba there is/are, stupňování přídavných jmen, příslovce, používání some/any

Co se naučíme a zdokonalíme:
Slovní zásoba: vylíčit své osobní zážitky; vést běžný rozhovor o věcech, které mě zajímají; vyprávět jednoduchý příběh; objasnit své plány a záměry; krátce vyprávět obsah knihy či filmu; dorozumět se v běžných situacích v obchodě, bance, na poště, v MHD, restauraci atd.; zeptat se na cestu; omluvit se; dohodnout si schůzku; napsat souvislá pojednání o věcech, které mě zajímají
Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, vyjádření budoucnosti – be going to/ will, předpřítomný čas prostý, předminulý čas prostý, vazby s gerundiem a infinitivem, způsobová slovesa, vztažné věty, první a druhý kondicionál, trpný rod, souslednost časů (základy)

Zpět