Elementary (falešní začátečníci)

CEF(Evropský referenční rámec): A1 – A2
Učebnice: New English File Elementary

Co dokážeme:
Slovní zásoba: představit se; základní pozdravy; odpovídat na jednoduché otázky o sobě a jiných lidech, pokud lidé mluví pomalu a zřetelně; nakoupit běžné věci s pomocí gestikulace; používat základní číslovky a údaje o množství, času a cenách; vyplnit jednoduchý dotazník; napsat pohlednici či krátký email
Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, množné číslo podstatných jmen, zájmena, číslovky, can/can´t, abeceda

Co se naučíme a zdokonalíme:
Slovní zásoba: jednoduchými větami popsat sebe, rodinu a každodenní život; popsat své bydliště; podat krátký sled událostí; podat informace o svém vzdělání a zaměstnání; popsat své koníčky a zájmy; jednoduše popsat, co se stalo a své zážitky; napsat jednoduchý dopis
Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý (základní nepravidelná slovesa), předpřítomný čas prostý, vyjádření budoucnosti – be going to, přivlastňovací zájmena, modální slovesa – can, must, vazba like+-ing, vazba there is/are, stupňování přídavných jmen, příslovce, používání some/any

Zpět